PSYS4100 Psykoterapeuttiset ja kuntouttavat interventiot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Psykoterapiaprosessin tai muun kuntouttavan tai psyykkistä hyvinvointia tukevan interventioprosessin selostaminen, vuorovaikutuksen kuvaaminen ja näiden arviointi opiskelijan oman osallistumisen ja kirjallisuuden perusteella. 

Asiakastapaamisiin osallistuminen ja tapausseminaarityöskentely. Tapausseloste laaditaan kirjallisena ja esitetään seminaarissa myös suullisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tehdä havaintoja psykoterapeuttisesta, kuntouttavasta tai muusta psyykkistä hyvinvointia tukevasta interventioprosessista
  • kuvata ja käsitteellistää intervention kulkua sekä asiakkaan tilannemäärittelyn ja sitä koskevan muutoksen että työntekijän käyttämän työtavan näkökulmasta ja
  • arvioida prosessiin osallistumisen merkitystä hänen itsensä ammatillisen kehittymisen kannalta

Lisätietoja

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pakollinen läsnäolo seminaareissa. Tapausseloste arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Pakollinen läsnäolo seminaareissa. Tapausseloste arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Asiakastapaamisiin osallistuminen ja tapausseminaarityöskentely. Tapausseloste laaditaan kirjallisena ja esitetään seminaarissa myös suullisesti.

Opetus