PSYA210 Kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutustutaan tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimushanketyöskentelyyn sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.

Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimushankkeisiin tai muihin aiheisiin ja aineistoihin, jotka ohjaaja hyväksyy. Tutkielmaan sisältyy aina pienimuotoinen empiirinen tutkimus, joka raportoidaan joko a) tutkimusraporttina tai b) tutkimusjulisteena (posteri) sekä siihen liittyvänä kirjallisena tiivistelmänä. Molemmissa raportointitavoissa perehdytään artikkelimuotoisen kirjoittamisen rakenteeseen: johdanto (teoreettinen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), menetelmät, tulokset, pohdinta ja lähteet. Tutkielmaan voi sisältyä myös aihepiiristä riippuen hanketyöskentelyä (esim. tutkimusaineiston keruuta).

Tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan keväällä, kun ohjaajat ovat ilmoittaneet tutkielman tekoon sopivat tutkimusaiheensa. Kandidaatintutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima. Kandidaatintutkielma tarkastetaan Turnitin-ohjelmalla tai muulla tavoin ennen sen lähettämistä arvioitavaksi.

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija kykenee toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkielman ja ymmärtää tutkimuksen teon ja raportoinnin keskeiset vaiheet (tutkimuskysymyksen asettaminen ja sen teoreettinen ja empiirinen taustoittaminen, aineiston hankinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset).

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian tutkinto-ohjelmassa opiskeleville.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tutkielma arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus