PSYA1903 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla:

  • Perehdytään verkkoluentojen, kirjallisen oppimateriaalin ja oppimispäiväkirjan avulla sukupuoleen ja seksuaalisuuteen henkilökohtaisina, kokemuksellisina ja sosiaalis-kulttuurisina ilmiöinä, jotka muotoutuvat yhteiskunnallisten käytäntöjen, normien ja valtasuhteiden puitteissa.
  • Tutustutaan sukupuolen ja seksuaalisuuden jäsennystapoihin sukupuolentutkimuksen käsitteistön avulla. Perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuteen ja näitä koskeviin teoreettisiin ja käytännöllisiin näkökulmiin.
  • Syvennytään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia erityiskysymyksiin liittyen terveyteen ja hyvinvointiin, perhe- ja ihmissuhteisiin, elämänkulun vaiheisiin ja tuen tarpeeseen.
  • Suhteutetaan edellä mainittuja näkökulmia ammatillisiin kohtaamisiin psykologityössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää ja eritellä sukupuolta ja seksuaalisuutta ilmiöinä, jotka ovat sekä kokemuksellisia ja identiteetteihin liittyviä että sosiaalis-kulttuurisesti tuotettuja ja valtasuhteisiin kytkeytyviä.
  • määritellä ja erotella sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä teoreettisia näkökulmia ja käyttää ilmiöihin liittyvää käsitteistöä.
  • tunnistaa ja arvioida sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia erityiskysymyksiä liittyen terveyteen ja hyvinvointiin, läheissuhteisiin, elämänkulun vaiheisiin ja tuen tarpeeseen.
  • arvioida ja suhteuttaa em. tietoja psykologityön ammatillisten kohtaamisten näkökulmasta.

Lisätietoja

Vain psykologian opiskelijoille

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus