OKLS1309 Syventävät ilmiöopinnot 2: Kouluyhteisö ja yhteiskunta (ped) (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luokanopettajan työhön liittyvää kouluyhteisön ja yhteiskunnan ilmiölähtöistä tarkastelua. Kaikille yhteiset teemat: demokratiakasvatus, sukupuolistunut väkivalta, vastuullisuus ja eettisesti kestävä toimijuus koulussa. 

Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen ja 4. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tutkia valitsemaansa kouluyhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiötä ja jäsentää sitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • integroida kokemuksiaan ja käsityksiään valitsemansa ilmiön tutkimiseen 
  • hakea oma-aloitteisesti ohjausta oppimisprosessissa
  • tarkastella omaa ja ryhmän opiskeluprosessia kriittisesti

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen aineopinnot

Oppimateriaalit

Rautiainen, M. (toim.) 2018. Kohti parempaa demokratiaa.
Yksittäistapaus-materiaali https://www.yksittaistapaus.fi/
Opetusohjelmassa mainittu kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja/tai oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tutkiva ilmiölähtöinen oppiminen.

Opetus