OHKS1400 Moniammatillinen verkostotyö ja ohjauspalveluiden järjestelyt (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tällä opintojaksolla perehdytään moniammatilliseen työotteeseen ja selkiytetään ohjaajan roolia eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Opintojakson aikana kehitetään valmiuksia toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, organisaation ohjaustoiminnan kehittämisessä ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa. Lisäksi perehdytään myös yhteistyötä ohjaaviin määräyksiin sekä asiakirjoihin ja tarkastellaan työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuudenvahvistavia tekijöitä. 


Sisältö

Orientoituminen monialaiseen ja moniammatilliseen työhön

Yhteistyö ohjauksen verkostoissa

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista, verkosto-osaamista, kehittämisosaamista ja yhteiskuntaosaamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt teoreettista ja lainsäädännöllistä näkemystään ohjauspalvelujen järjestämisen perusteista ja moniammatillisesta yhteistyöstä
  • on kehittänyt moniammatillista työotettaan ja selkiyttänyt omaa rooliaan ohjaajana eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä 
  • on saanut valmiuksia toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yksilöiden ohjausprosessien eri vaiheissa, oppilaitoksen tai muun organisaation toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa
  • on saanut näkökulmia omaan rooliinsa oppilaitoksen tai muun organisaation hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuudene distämisessä ja omasta työhyvinvoinnista huolehtimisessa.

Oppimateriaalit

Koskela, S. 2013. ”Mie teen vaan oman työni”. Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Jyväskylän yliopisto.

Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa: Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos: Tutkimuksia 25.

Puukari, S., Lappalainen, K., Kuorelahti, M. 2017. (toim) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Puutio, R., & Kykyri, V.-L. 2015. Konsultointi keskusteluna: vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Oulu: Metanoia Instituutti.

Lisäksi vuosittain opetusohjelmassa määriteltäviä artikkeleita ja/tai muuta kirjallisuutta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä ja vertaistyöskentelyä.
Arviointiperusteet:
Opiskelijan opintosuorituksia ja etenemistä arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Lisäksi edellytetään osallistumista opetukseen ja tehtävien tekemistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus