MKAA2007 Musiikki ja hyvinvointi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikin soveltava käyttö erilaisissa ryhmissä. Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet. Syventyminen valinnan mukaan monikulttuurisiin ryhmiin, erilaisiin lasten – ja nuorten toimintaympäristöihin sekä sairaalan

osastoihin, senioriryhmiin tai varhaisiän musiikinopetukseen. Kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden merkitys, integrointi ja soveltaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut musiikkiterapian perusteisiin ja osaa soveltaa sieltä nousevia ideoita erilaisissa yhteisöissä

- omaa valmiudet erityisryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen

- on tutustunut erilaisten ryhmien ohjaamiseen ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen ohjaustilanteissa sekä on kykenevä ohjaamaan ja organisoimaan toimintaansa erilaisissa kohderyhmissä (esim. monikulttuuriset ryhmät, seniorit, päiväkotilapset, erityisryhmät)

- tiedostaa taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin

Lisätietoja

Opintojakso on osa EduFuturan Musiikkikampus-yhteistyötä, ja siitä vastaa JAMK. Vastuuopettajina siellä toimivat Leena Pantsu Ari Korhonen.

Oppimateriaalit

Luennoilla sovittava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen (luennot, demot) ja annettujen tehtävien (oppimis- ja harjoitustehtävät, opintokäynnit) suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta