MKAA2005 Yhtyepedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee instrumentaali- ja lauluyhtyeiden sekä niiden yhdistelmien ohjaamisen, opettamisen ja arvioimisen perusmenetelmät

- osaa eriyttää musiikkikasvatusta erilaisille oppijoille

- osaa soveltaa ja hyödyntää erilaisia työkaluja (mm. musiikkiteknologiaa) yhtyepedagogiikan välineenä
- osaa toimia ja kohdata oppilaat alan eettisten pelisääntöjen mukaisesti

Lisätietoja

Ajoitus: 3. opintovuosi.

Oppimateriaalit

Erikseen kurssilla jaettavat oppimateriaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oman osaamisen kehittyminen, raportit yhtyeohjauksesta ja kitaraopetuksesta, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus