MATA2710 Lineaarialgebra ja derivointi tekniikan alalla (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Lineaarikuvaus, lineaarinen ja affiini funktio yhdessä ja kahdessa dimensiossa
 • Lineaarinen yhtälöryhmä ja sen esittäminen matriisiyhtälönä. Ali- ja ylimäärätty systeemi
 • Identiteettimatriisi, käänteismatriisi, determinantti, singulaarisuus, alimatriisit
 • Symmetrinen matriisi, transpoosi, jälki
 • Lineaarikuvausten yhdistetty kuvaus, matriisitulo
 • Kannanvaihto
 • Ominaisarvot ja –vektorit
 • Sisätulo
 • Yleinen äärellisulotteinen vektoriavaruus
 • Funktion derivaatan määritelmä
 • Suunnattu derivaatta ja gradientti, potentiaalifunktio
 • Jacobin matriisi
 • Lineaarialgebran ja derivaatan soveltaminen kuvankäsittelyssä käyttäen Pythonia ja OpenCV kirjastoa

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa tunnistaa lineaarisen, affiinin ja epälineaarisen funktion.
 • tuntee matriisilaskennan peruskäsitteet.
 • osaa esittää lineaarisen yhtälöryhmän, sen ratkaisun ja lineaarikuvausten yhdisteen matriisimuodossa, sekä hallitsee matriisitulon laskemisen.
 • ymmärtää kannanvaihdon vaikutuksen lineaarikuvausta esittävään matriisiin.
 • osaa derivoida skalaarifunktion ja tunnistaa derivaatan lineaarikuvaukseksi.
 • on tutustunut lineaarialgebran ja derivoinnin peruskäsitteiden käyttöön kuvankäsittelyssä.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille. Kursseista MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 sekä MATA2710 Lineaarialgebra ja derivaatta molempia ei voi sisällyttää matematiikan opintokokonaisuuteen. Opintojakso toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2022-2023.

Esitietojen kuvaus

MATP1700 Tekniikan alan matematiikan valmistava kurssi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitukset ja kurssitentti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Lopputentin pistemäärä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Lopputentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta