LYTP1003 Liikuntasosiologian perusteet (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla valaistaan liikuntasosiologiaa urheilun, liikunnan ja ruumiillisuuden tulkitsijana. Sosiologiseen tiedetraditioon kytkeytyen luodaan perustaa tulkita muuttuvaa ja nykyistä liikuntakulttuuria. Liikuntasosiologia kiinnitetään sosialisaatioon, väestömuutoksiin, sosiaaliseen kontrolliin ja kulttuurin muutokseen sekä jälkiteollisen yhteiskunnan erityispiirteisiin.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentti. Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin opetus toteutetaan.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu luentotentistä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- pystyy käsitteellistämään liikunnan ja urheilun perusilmiöitä
- tuntee liikuntasosiologian tehtävät liikuntakulttuurin jäsentäjänä
- ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää
- on tutustunut sosiologian ja liikuntasosiologian keskeisiin teoreetikkoihin
- kykenee työelämässä tuomaan esiin liikuntasosiologisen perusnäkemyksen
- pystyy yhdistämään sosiologista ajattelua muuhun liikuntatutkimukseen

Oppimateriaalit

Tentitään toinen alla olevista teoksista: 

Giulianotti, R. 2016. Sport, a Critical Sociology. Fully revised 2nd edition. Cambridge/Malden, MA: Polity Press. (248 s); ISBN: 978-0-7456-6992-2, 978-0-7456-6993-9

TAI

Itkonen, H. 2021. Liikkumisen sosiologia. Vastapaino. Tampere. (240 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kirjatentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin opetus toteutetaan.

Opetus

x

Luennot ja luentotentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentti.

Opetus