LYTP005 Liikuntasosiologiseen tutkimukseen perehtyminen (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikuntasosiologisiin tutkimuksiin. Opiskelijat laativat tarkastelemistaan liikuntasosiologian väitöskirjoista esityksen ja kirjallisen oppimistehtävän, joissa arvioidaan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, tehtäviä, metodologisia ratkaisuja, tuloksia ja rakennetta. Opiskelijoita kannustetaan tutkimusraporttien kriittiseen arviointiin.

Suoritustavat

Luentoja 24 tuntia. Luennoilla 90 % läsnäolovaatimus (18/20t). 0–1 poissaoloa = ok, 2–3 poissaoloa = korvaustehtävä/korvaustehtäviä, enemmän kuin kolme poissaoloa = hylätty. Kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ja esittäminen annettujen ohjeiden mukaan. Tentti.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu luentojen ja oppimistehtävän suorittamisesta (50 %) ja tentistä (50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- Tunnistaa liikuntasosiologisen tutkimuksen aihealueita.

- Ymmärtää liikuntasosiologisen tutkimusraportoinnin muodot, rakenteet ja vaatimukset.

- Kykenee kategorisoimaan ja analysoimaan erilaisia liikuntasosiologisen tiederaportoinnin muotoja.

- On saanut esiintymiskokemusta ja valmiuksia pienryhmässä toimimiseen.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus koostuu opiskelijoiden tarkasteluun valitsemista liikuntasosiologisista väitöstutkimuksista. Valinnat suoritetaan kurssin alussa esiteltävältä listalta. Tenttimateriaali muodostuu valituista tutkimuksista laadituista esityksistä ja oppimistehtävistä sekä kurssinpitäjän luentomateriaaleista.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja 24 tuntia. Luennoilla 90 % läsnäolovaatimus (18/20t). 0–1 poissaoloa = ok, 2–3 poissaoloa = korvaustehtävä/korvaustehtäviä, enemmän kuin kolme poissaoloa = hylätty. Kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ja esittäminen annettujen ohjeiden mukaan.

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus