LTKY1014 Tutkiva kehittäminen EduFutura-opintojakso (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

- Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja viitekehykset
- Tutkivan kehittämisen metodologia
- Tutkivan kehittämisen vaiheet
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- Arviointi osana tutkivaa kehittämistä
- Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Suoritukset

Toikko & Rantasen kirjaan perustuva Verkkotentti
Hissipuhe: kehittämismenetelmän esittely
Kirjallinen tutkivan kehittämistyön suunnitelma

Opintojakson kuormittavuus tunteinta

- luennot/verkkoluennot 6 h
- webinaarit/korvaavat tehtävät 6 h
- oppimistehtävät 43 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 h
- tenttiin valmistautuminen 40 h

Yhteensä 135 tuntia.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa
    kehittämistoiminnassa.
  • Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron.
  • Hän osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa.
  • Opiskelija kykenee arvioimaan tutkimustietoa ja käyttämiään lähteitä.
  • Hän osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja arvioida valitsemiaan menetelmiä ja -prosessia.
  • Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa
    kehittämistoiminnassa.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan JAMK:n toteutuksena ja hyväksiluetaan Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden tutkintoon. Kurssille ilmoittaudutaan EduFuturan kautta (ks. https://edufutura.fi/opiskelijalle/).

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla on EQF/NQF6 (alempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan tason osaaminen tutkimus- ja kehittämistyössä. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirjana TamPub- julkaisuissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7732-4

Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)

Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Pernaa, J. (toim.) Jyväskylä:PSkustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen
Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012.
www.tenk.fi

Tukimateriaali

Dodd, S-J. & Epstein, I. 2012. Practice-based research in social work: a guide for reluctant researchers. London; New York: Routledge.

Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University
Press cop.

Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia : Elsevier/Saunders cop.

Polit, D. F. & Beck, C.T. 2014. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins cop.

Koskela, J. Kutinlahti, P., Hanhike, T., Martikainen, M. & Urjankangas, H.-M. 2015 Kokeileva kehittäminen. Työ- ja elinkeinoelämän julkaisuja. TEM raportteja 67/2015. Viitattu 22.1.2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-061-9.

Suoritustavat

Ei suoritustapoja