LTKY1013 Tiedot, taidot ja metodit (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso on johdanto eri koulutusyksiköitä yhdistävään metodiopetukseen ottamalla tarkastelun kohteeksi metodisen ajattelun eroja ja yhtäläisyyksiä työ- ja tutkimusmenetelmien kehityksessä ja kehittämisessä. Opintojakso alkaa koulutuksen ja työelämän suhteen tarkastelulla, erityisesti jäsentämällä yksilökohtaisia siirtymiä koulutuksesta työelämään, sen kehitystä ja tapahtumassa olevia muutoksia.

Tämän jälkeen jaksossa ”Minä ja maailma” jäsennetään kokemuksen, havainnon, kokeneisuuden ja oppimisen suhdetta tiedon ja taidon kehittymiseen. Sen jälkeen eritellään eri elämänpiirien vaikutusta tietojen ja taitojen kehitykseen ja niiden hankinnan menetelmiin. Seuraavaksi hahmotetaan ihmisen ja luonnon suhdetta teknologian kehityksen eri vaiheiden kautta ja miten eri instituutiot, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikunnat ovat vastanneet menetelmällisiin kysymyksiin.

Tämän jälkeen tehdään yhteenveto ja johtopäätökset metodisesta tilanteesta avaten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen sekä kehittävän työntutkimuksen menetelmällisiä eroja, yhtäläisyyksiä ja ongelmia (kompleksisuus). Lopuksi palataan mistä aloitettiin: jaksossa ”Minä ja työnteko” arvioidaan henkilökohtaista suhdetta työhön ja tutkimukseen ja odotettavissa olevia haasteita (mm. 4. teollinen vallankumous).

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen, joka muodostuu seitsemästä noin 30 minuutin opetustuokiosta ja niihin kytkeytyvistä tehtävistä (työmäärä 7 tuntia) sekä paneutuu itsenäisesti oppimateriaaleihin ja niihin liittyviin kirjallisiin oppimistehtäviin (työmäärä 20 tuntia). Lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista pari- tai ryhmätyöskentelyyn (työmäärä 7 tuntia) sekä koko opintojakson teemoja käsittelevän esseen ja omaa oppimista jäsentävän itsearvioin kirjoittamista (työmäärä 20 tuntia).

Arviointiperusteet

Opetustuokioihin kytkeytyvät tehtävät, osallistuminen pari- tai ryhmätyöskentelyyn ja omaa oppimista jäsentävä itsearviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Oppimateriaaliin pohjautuvat kirjalliset oppimistehtävät sekä opintojakson teemoja käsittelevä essee arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson numeerinen arvio muodostuu numeerisesti arvioitavien suoritusten perusteella.

Osaamistavoitteet

Tiedot, taidot ja metodit -opintojakso on johdantokurssi tutkimus- ja työkäytäntöihin liittyvien tiedon ja taidon muodostamisen menetelmien opiskeluun. Sen tavoitteena on avata tiedon ja taidon oppimisen suhde tutkimusmetodeihin ja työmenetelmiin. Opintojakso avaa opinpolkuja metodisten kiinnostusten ja suuntautumisten näkökulmasta sekä tarkastelee nähtävissä olevia tutkimuksen ja työelämän metodisia haasteita. Opintojakso yhdistää eri koulutusyksiköiden tarjoaman metodikoulutuksen yhteiseksi jatkumoksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee muodostamaan itselleen käsityksen metodikoulutuksen erilaisista tavoitteista ja viitekehyksistä eri koulutusasteilla sekä osaa hahmottaa koulutusasteiden ja -alojen koulutuksen erilaisuuden metodisesta näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa tiedon ja taidon muodostuksen erilaisuuden eri elämänpiireissä. Hän osaa eritellä tiedollisia, eettisiä, esteettisiä ja oikeudenmukaisuuden näkökulmia tutkimuksessa ja työnteossa. Hän osaa myös asettaa, arvioida kriittisesti ja ratkaista työhön liittyviä tiedollisia, eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä tilanne- ja tehtäväkohtaisesti. Hän tuntee tulevia tutkimuksen ja työelämän muutoshaasteita ja osaa suhtautua niihin omakohtaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on osa EduFutura-yhteistyötä, ja JAMKin ja Gradian opiskelijat ilmoittautuvat EduFuturan kautta (https://edufutura.fi/opiskelijalle/). Kaikilla EduFutura-oppilaitoksilla on opintojaksolla oma vastuuopettajansa, joka mm. tarkastaa oppmistehtävät.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimistehtäviin liittyvät aineistot ilmoitetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opintojakso (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opetustuokioihin kytkeytyvät tehtävät, osallistuminen pari- tai ryhmätyöskentelyyn ja omaa oppimista jäsentävä itsearviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Oppimateriaaliin pohjautuvat kirjalliset oppimistehtävät sekä opintojakson teemoja käsittelevä essee arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson numeerinen arvio muodostuu numeerisesti arvioitavien suoritusten perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen, joka muodostuu seitsemästä noin 30 minuutin opetustuokiosta ja niihin kytkeytyvistä tehtävistä (työmäärä 7 tuntia) sekä paneutuu itsenäisesti oppimateriaaleihin ja niihin liittyviin kirjallisiin oppimistehtäviin (työmäärä 20 tuntia). Lisäksi kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista pari- tai ryhmätyöskentelyyn (työmäärä 7 tuntia) sekä koko opintojakson teemoja käsittelevän esseen ja omaa oppimista jäsentävän itsearvioin kirjoittamista (työmäärä 20 tuntia).

Oppimateriaalit:

Kurssin oppimistehtäviin liittyvät aineistot ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetus