LPES1014 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan lähtökohdat

Psyykkiset taidot

Psykologisen joustavuuden malli

Hyvinvointikäyttäytymisanalyysit

Ohjausprosessi

Muutosohjaajan/valmentajan etiikka

Pysyvän muutoksen tukeminen


Suoritustavat:

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen kaikkiin tapaamisiin, harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen, valmennusharjoittelu.


Arviointiperusteet:

Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja eettisesti muut huomioiva osallistuminen opetukseen (50%), harjoitustehtävien tekeminen, valmennusharjoitusten suorittaminen, valmennusprosessin esittely (50%)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaa tiedot ja taidot arvo- ja hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta ja psykologisen joustavuuden mallista.
  • osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia, arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan sisältyviä taitoja.
  • osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa
  • ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet. 

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi kevät

Oppimateriaalit

Optima- oppimisympäristön materiaali

Kangasniemi, A. 2017. Tavoitteesta tavaksi: Tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia. Kirjapaja. ISBN: 9789522886477

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Nuorten kompassi plus -verkko-ohjelma. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/motivaatio-ja-oppiminen/nuortenkompassiplus [Viitattu 17.6.2020]

Pietikäinen, A. (2019). Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.


Oheiskirjallisuus:

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015). Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa : ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Pietikäinen, A. (2016). Joustava mieli. Duodecim.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja eettisesti muut huomioiva osallistuminen opetukseen (50%), harjoitustehtävien tekeminen, valmennusharjoitusten suorittaminen, valmennusprosessin esittely (50%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta