LPES1009 Digitaaliset oppimisympäristöt ja teknologia osana liikunnan opetusta ja oppimista (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikuntateknologian ja digitaalisten menetelmien käyttö koulussa ja liikunnanopetuksessa: quantified-self (itsemonitorointi), mobiilioppiminen, verkko- ja etäopetus, erilaiset mittarit ja anturit.
Liikuntasovellusten ja –menetelmien sekä muiden digitaalisten materiaalien arviointi.
Digitaalisten ympäristöjen ja –menetelmien terveysvaikutukset.
Teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä.


Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen:

- luennot 8 tuntia, harjoitukset 20 tuntia

- pienryhmä/parityöskentely

- itsenäinen opiskelu

- ryhmä/paritehtävän ja yksilötehtävän suorittaminen


Arviointiperusteet:

Pienryhmätehtävä 50 %

Yksilötehtävä 50 % 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajasti liikuntateknologiaa sekä digitaalisia ympäristöjä liikunnan ja terveyden edistämisen kontekstissa.

  • osaa tarkastella monipuolisesti digitaalisuuden ja teknologian merkitystä liikunnanopettajan työn kannalta.

  • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti digitaalisia oppimisympäristöjä, mobiilioppimista, liikuntateknologiaa sekä sosiaalisen median sovelluksia liikunnan opetus-oppimisprosessissa.

  • osaa pohtia viestintään, tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä opettajan työssä.

  • osaa suunnitella liikunnanoppimista tukevia toimenpiteitä hyödyntäen teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä yksilölliset ja ryhmän tarpeet huomioiden.

  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa liikunnan opetuksen ja opettajan toimimisen tukena.

  • osaa kehittää ja kokeilee erilaisia digitaalisia menetelmiä liikunnanopetuksessa.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaalit

Liikuntapedagogiikka: Digi-luku 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus