LPES026 Oppimisen tukeminen koululiikunnassa (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Koululiikunnan sisältö eri vuodenaikoina
Fyysisen aktiivisuuden sekä liikuntataitojen ja -tietojen oppimisen edistäminen heterogeenisessa oppilasryhmässä
Osallistumisen edistäminen ja osallistumattomuuden vähentäminen liikuntatunneilla
Työrauhan ylläpitäminen ja haastavaan käyttäytymiseen puuttuminen
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Oppilashuolto ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet

Sisällön painotukset suunnitellaan yhdessä kurssille osallistuvien opiskelijoiden kanssa.


Suoritustavat

Ohjattu työskentely perusopetuksen ja/tai toisen asteen koulussa 18 tuntia
Seminaari ja harjoitukset 24 tuntia
Itsenäinen työskentely

Kokemuksellinen oppiminen ja oppimisen ohjaaminen.
Ennen käytännön tuntia perehtyminen seminaarimateriaaliin.
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, seminaareihin ja koulutyöskentelyyn.
Opetuksen suunnittelu ja opettajana toimiminen.
Kokemusten reflektointi, tietojen syventäminen ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen 50 %, oppimispäiväkirja 50 %

Osaamistavoitteet

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on syventänyt taitojaan havainnoida ja analysoida haasteellisia opetustilanteita koulun liikuntatunneilla.
  • osaa kohdata oppilaita, joille liikuntaan osallistuminen on haastavaa tai vastenmielistä.
  • tietää erilaisia keinoja tukea oppimista ja liikuntaan osallistumista heterogeenisessa oppilasryhmässä.
  • osaa eriyttää liikunnanopetusta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti osana ryhmän opetusta.
  • on kehittynyt opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa, erilaisten oppilaiden kohtaamisessa ja koulun opetussuunnitelman mukaisten liikuntamuotojen opettamisessa.

Oppimateriaalit

Seminaarimateriaali sekä ajankohtaiset artikkelit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus