LPES018 Telinevoimistelu ja akrobatia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Telinevoimistelun didaktisten asioiden syventäminen.

Perehtyminen uusiin kehonhallintaa kehittäviin lajeihin (mm. akrobatia, koulusirkus, parkour).

Liikuntasalin muokkaaminen kehonhallintaa kehittäväksi, motivoivaksi oppimisympäristöksi.

Opetusmateriaalin laatiminen itsenäisenä työskentelynä.


Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Harjoitukset 28 tuntia

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Tuntiaktiivisuus, asenne ja taidot (50 %), syventävä työ (25 %) ja oheistehtävä (25 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää voimisteluliikkeiden biomekaanisia periaatteita.

  • tuntee erilaisille oppijoille soveltuvien liikkeiden suoritustekniikan, kehittelyn ja avustamisen.

  • osaa muokata liikuntatiloista turvallisen ja motivoivan oppimisympäristön.

  • osaa tuottaa kouluun sopivia voimistelumateriaaleja.

Lisätietoja

4.vsk. syys- ja kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEA004 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 telinevoimistelun ja akrobatian suoritus

Oppimateriaalit

Moniviestimen videot


Tervo, E., Pehkonen, M. & Kalaja, T. (2007) Telinevoimistelu. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY. ss. 311-330.

Pieni sirkusopas http://www.tampere.fi/material/attachments/t/5rwo3jlIC/taidekaari_oheismateriaalit_julkaisut_pieni_sirkusopas.pdf

Sirkus – Luovaa liikuntaa kouluun http://www.taikalamppu.fi/index.php/fi/menetelmaeoppaat/101-sirkustaide/623-2015-11-06-10-44-43

Pirttikangas, T. (2014) Temppuja kaikille. Steinerkasvatus 4/2014 nettiliite.

Suomen Voimisteluliitto (2015) Freegym Ohjaajan opas n:o 1.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus