LPES015 Kehonhuolto (1–4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1 op

Liikunnanopettajan työhyvinvoinnin näkökulmasta toimintakyvyn ylläpitämistä tukevan kehonkäytön harjoitukset, työpäivän aikaiseen ja jälkeiseen - palautumiseen liittyviä palautumis- ja rentoutumisharjoituksia, psyykkistä jaksamista tukevia taitoja ja harjoituksia, äänenkäyttöharjoituksia.


2 op

Eri kehonhuoltomenetelmien harjoitukset ja käytännön oppimistehtävät harjoitusten aikana.

Ohjausharjoituksia.

Koulun kehonhuolto -tuntien seuraaminen ja oppimiskeskustelut.

Koulun kehonhuolto -tunnin tai -tuntien opettaminen pareittain tai yksin.


Suoritustavat:

1 op 16 tuntia

2 op 32 tuntia

3 op 48 tuntia

Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja eettisesti muut huomioiva osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen, opetusharjoituksen suorittaminen, kehonhuolto-ohjelman laatiminen opetusryhmälle.


Arviointiperusteet:

1 op: osallistuminen harjoituksiin 50 % kokemuspäiväkirjan palauttaminen 50 %.

2 op: Kehonhuolto-ohjelma (50 %), Opetusharjoituksen tuntisuunnitelman tavoitelähtöisyys, käyttökelpoisuus ja informatiivisuus (25 %), osallistuminen (25 %) (ks. Suoritustavat)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija (1op)

  • omaa tiedot ja taitoja oman työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, jaksamiseen ja palautumiseen.
  • tunnistaa omaa opiskelu- ja työhyvinvointia kuormittavia tekijöitä ja ymmärtää kokonaisvaltaisen palautumisen merkityksen.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija (2 op)

  • tietää useiden kehonhuoltomenetelmien oppimistavoitteet, periaatteet ja sisältöjä
  • osaa kehonhuoltoharjoittelulle luonteenomaisen ohjaamisen
  • ymmärtää kehonhuollon vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin laaja-alaisesti ja osaa toteuttaa kehonhuolto-opetusta erilaisten tavoitteiden näkökulmasta
  • tuntee kehonhuolto-opetukseen liittyviä pedagogisia ja kasvatuksellisia näkökulmia
  • osaa suunnitella ja toteuttaa eri ikäryhmille ja erilaisille oppilaille tarkoituksenmukaisia kehonhuoltotunteja
  • osaa tuottaa koululiikuntaan ja oppilaiden omaharjoitteluun soveltuvaa kehonhuoltomateriaalia

Lisätietoja

Kurssista voi suorittaa 1, 2 tai 3 opintopistettä kuvailtujen sisältöjen mukaisesti

Esitietojen kuvaus

LPEP004 Likkumisen havainnoinnin kurssi kehontuntemus ja kehonhuolto, LPEP006 kehonhuolto 

Oppimateriaalit

Pedanet –oppimisympäristön materiaali ja annettu lähdekirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

LPES015 Osallistuminen opetukseen 1 (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x

LPES015 Osallistuminen opetukseen 2 (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus