LPES014 Koulu ja tanssi (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Koulu ja tanssi –kurssilla opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia ja tavoitteellisia tanssitunteja osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Omaa opettajuutta kehitetään jokaisen omista lähtökohdista. Kurssi lisää myös valmiuksia ymmärtää kehollisuutta, kehotietoisuutta ja ilmaisua tanssi- ja liikuntakasvatuksen näkökulmasta. 


Suoritustavat

Syksy

Luento 2 tuntia
Ohjatut harjoitukset 14 tuntia (tanssin eri muodot sisältöjä vaihdellen, opetustuokiot pienryhmissä)
Itsenäinen työskentely: lyhyen henkilökohtaisen oppimistavoitesuunnitelman tekeminen kurssin alussa, jonka avulla saat omissa opetuksissasi kohdennettua palautetta toivomistasi asioista.  


Kevät

Tanssinopetus yhdessä parin kanssa koulussa tai englanninkielisessä päiväkodissa 2 krt (vaihtoehtoisesti mahdollisuus opettaa jo syksyllä)

Muiden opiskelijoiden pitämien tanssinopetusten havainnoiminen koulussa sekä niihin liittyvät oppimiskeskustelut 2 krt (opetuksia ja havainnointeja yhteensä 4 kertaa).

Seminaari 2 tuntia

Itsenäinen työskentely:

Omien opetusten suunnittelu ja pienimuotoisen opetusmateriaalin tuottaminen 2-3 hengen ryhmissä  Arviointiperusteet

Arvioinnin kriteereinä ovat rakentava vuorovaikutus ja työskentelytaidot yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyssä 1/3, tanssinopetusten valmistelun huolellisuus (itse tanssinopetukset eivät ole numeerisen arvioinnin kohteena) sekä itsenäisesti toteutetut tehtävät 2/3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on laajentanut tanssikäsitystään ja vahvistanut tanssin sisältötaitojaan.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia tanssitunteja kouluun osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja musiikkia opetuksessa sekä on kehittänyt omia vuorovaikutus- ja opetusviestintätaitojaan tanssikasvatukseen liittyvissä tilanteissa.
  • ymmärtää kehollisuuden ja kehotietoisuuden merkityksen tanssikasvatuksessa.
  • on madaltanut omaa kynnystä tanssin opettamiseen.

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi syys- ja kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, demoilla jaettavat materiaalit ja verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Anttila, E. 2013. Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. Acta Scenica 37. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. (215 s.)

Siljamäki, M. 2015. Tanssi avaa polkuja oman itsen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 51 (1), 16–19. (4 s.)

Siljamäki M., Kalaja, M., Perttula, J. & Kokkonen, M. 2016. Lähtökohtana holistinen kehollisuus: koululiikunnan uudet tuulet. Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46. (7 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus