LPEP006 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2 (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.
Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.
Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä muun muassa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.
Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.


Suoritustavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 91 tuntia:
Yhteinen luento 2 tuntia
Vesiliikunta: uinti ja vesipelastus 19 tuntia
Palloilu: 28 tuntia
Kehonhallinta: kehonhuolto, telinevoimistelu ja akrobatia 20 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: tanssi 18 tuntia
Yhteenvetoseminaari 4 tuntia

Itsenäinen työskentely.


Arviointiperusteet:

Liikuntataidot ja -tiedot 50 % arvosanasta. Työskentelytaidot 50 % arvosanasta. Kurssiin sisältyy myös itsearvioinnit eri ympäristöissä sekä seminaarityön vertaisarviointi. Nämä arvioidaan osana liikunnan tietoja ja työskentelytaitoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa.

  • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja.

  • ymmärtää itsensä ja muut yksilöllisinä oppijoina erilaisissa oppimisympäristöissä.

  • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.

  • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

  • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.

  • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.

  • ymmärtää liikunnanopetuksen kasvatuksellisia näkökulmia työskentelytaitojen osalta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet).

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, demoilla jaettavat materiaalit ja verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Keskinen, I., Hakamäki, J., Hotti, K., Lauritsalo, K., Liinpää, S., Läärä, J. & Pantzar, T. 2016. Uimaopetuksen käsikirja. Jyväskylä: Docendo, ss. 99-178 (79 s).

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Yhteiset luennot ja seminaarit (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Liikuntataidot ja -tiedot 50 % arvosanasta. Työskentelytaidot 50 % arvosanasta. Kurssiin sisältyy myös itsearvioinnit eri ympäristöissä sekä seminaarityön vertaisarviointi. Nämä arvioidaan osana liikunnan tietoja ja työskentelytaitoja.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 91 tuntia:
Yhteinen luento 2 tuntia
Vesiliikunta: uinti ja vesipelastus 19 tuntia
Palloilu 28 tuntia
Kehonhallinta: kehonhuolto, telinevoimistelu ja akrobatia 20 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: tanssi 18 tuntia
Yhteenvetoseminaari 4 tuntia

Itsenäinen työskentely.

Ei julkaistua opetusta
x

Uinti ja vesipelastus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Palloilu (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tanssi (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Seminaarityö (1.5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Kehonhuolto (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Telinevoimistelu ja akrobatia (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta