LPEA301 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi sivuaineopiskelijoille 1 (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perustaitojen oppimiseen liittyvät liikekehittelyt erilaisissa liikuntaympäristöissä. Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Koulun liikunnanopetukseen tutustuminen. Opettaminen erilaisissa liikuntaympäristöissä. Opetuksen eriyttäminen ja haastavien opetustilanteiden ratkaisu.

Suoritustavat

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 56 tuntia:
Yhteiset luennot 4 tuntia
Talviliikunta 10 tuntia
Luontoliikunta 12 tuntia
Palloilu 16 tuntia
Kuntoliikunta 10 tuntia
Yhteenvetoseminaari 4 t

Seminaarityö ja portfoliotyöskentely.
Itsenäinen työskentely.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Seminaarityö ja portfolio hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa
- tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen yhtäläisyyksiä ja eroja
- osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia turvallisuustekijät ja eri opetusmenetelmät huomioiden
- osaa edistää fyysistä aktiivisuutta ja toimintakyvyn osa-alueita erilaiset oppijat huomioiden
- osaa luoda tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston
- osaa eriyttää toimintaa ja vuorovaikutusta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti
- osaa soveltaa ihmisen anatomisia, fysiologisia ja biomekaanisia tekijöitä liikunnan opettamisessa
- osaa hyödyntää opetusteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla

Esitietojen kuvaus

LPEP006 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2 tai vastaavat opinnot

Oppimateriaalit

Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.) (http://spectrumofteachingstyles.org/pdfs/ebook/Teaching_Physical_Edu_1st_Online.pdf)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

LPEA301 Luennot ja seminaarit (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

LPEA301 Luistelu (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

LPEA301 Retkeily ja suunnistus (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

LPEA301 Palloilu (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

LPEA301 Kuntosali (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta