LPEA016 Kandidaatintutkielma (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kandidaatintutkielma


Suoritustavat:

Itsenäinen työskentely

Kandidaatintutkielman laatiminen


Arviointiperusteet:

Tutkielman laatu.

Arvioitavat osa-alueet: Aiheen valinta, rajaus ja perustelu; aihepiirin tuntemus, käsitteiden käyttö sekä kirjallisuuslähteiden monipuolinen ja kriittinen käyttö; Pohdinnassa kirjallisuuden synteesi ja analyysi sekä yhdistäminen omaa ajatteluun tieteellisesti argumentoiden. Niiden pohjalta perusteltu esitys jatkotutkimusaiheelle; Tutkielman rakenne, kieliasu ja viimeistely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa tuottaa liikuntapedagogista tieteellistä, kriittisesti perusteltua tekstiä

Lisätietoja

Ajoitus: 3. vuosi kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan ”Tuula tutkija” -kirjoitusohjeet seminaaritöille ja tutkielmille.
https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tutkielman laatu. Arvioitavat osa-alueet: Aiheen valinta, rajaus ja perustelu; aihepiirin tuntemus, käsitteiden käyttö sekä kirjallisuuslähteiden monipuolinen ja kriittinen käyttö; Pohdinnassa kirjallisuuden synteesi ja analyysi sekä yhdistäminen omaa ajatteluun tieteellisesti argumentoiden. Niiden pohjalta perusteltu esitys jatkotutkimusaiheelle; Tutkielman rakenne, kieliasu ja viimeistely.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (7 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely

Kandidaatintutkielman laatiminen

Opetus