LLTS1003 Liikunta ja kardiometaboliset sairaudet (valinnainen opintojakso) (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologia ja liikunta. Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä. Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä.

Suoritustavat

Luennot 18 tuntia 
Itsenäinen opiskelu
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä

Arviointiperusteet

Tentti 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa selittää sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet

  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä

  • tietää liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

Esitietojen kuvaus

KTEP003 Liikunta ja terveys TAI LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa

LBIP011 Kuormitusfysiologian perusteet TAI Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto

Oppimateriaalit

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kardio-metabolisiin sairauksiin liittyvät systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 1-364 ja 440-474; yhteensä 398 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kardio-metabolisia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus