LLTS1001 Liikunta ja kardiometaboliset sairaudet (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologia ja liikunta
Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä
Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä Aihepiirin uusin tutkimustieto

Suoritustavat

Luennot 18 tuntia ja seminaarit 12 tuntia
Seminaarityön valmistelu ja sen esittäminen
Itsenäinen opiskelu
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä

Arviointiperusteet

Tentti 75%, seminaaritehtävä 25%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet

  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä

  • tietää liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa perehtyä uusimpaan aihepiirin tutkimustietoon, arvioida sen luotettavuutta ja välittää tätä tietoa eri alojen asiantuntijoille 

Lisätietoja

Syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

Esitietovaatimukset

LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa TAI KTEP003 Liikunta ja terveys
LBIP1011 Kuormitusfysiologian perusteet (TAI LTKP1001 Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa)
KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto

Huom. jos suoritat moduulia Liikunta ja sairaudet ja sinulla on fysioterapeutin tutkinto taustallasi, ei opintojaksojen LKTY1005/KTEP003 ja LBIP1011/LTKP1001 suorittaminen ole pakollista mutta suositeltavaa. Muilla ne tulee olla suoritettuna.Oppimateriaalit

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kardiometabolisiin sairauksiin liittyvät systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 1-364 ja 440-474; yhteensä 398 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kardio-metabolisia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).
  • Seminaariesitysten yhteenvedot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Seminars (6h) Independent literature search and evaluation
Arviointiperusteet:
75% book exam, 25% seminar report. (Seminar reports are based on the student-selected Cochrane systematic reviews.)
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus