LBIA033 Voiman testaaminen ja harjoittaminen (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija syventää tietämystä voimaharjoittelusta osana urheiluvalmennuksen kokonaisuutta. Opiskelija perehtyy voimaharjoittelun perusperiaatteisiin, harjoittelun vaikutusmekanismeihin sekä voimaharjoittelun ohjelmointiin, jaksottamiseen ja seurantaan.

· Eri voimaominaisuuksien harjoittamisen perusteet

· voimaharjoittelun vaikutusmekanismit

· Voimaharjoittelun käytännön toteutus, ohjelmointi ja monitorointi

· Voimaharjoittelun vaikutusten seuranta eri testimenetelmillä

· Voimatestien hyödyntäminen käytännön urheiluvalmennuksessa ja kuntoilussa

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • tietää voimaominaisuuksien mittaamisen ja harjoittamisen fysiologiset ja biomekaaniset taustatekijät

  • osaa voiman harjoittamisen periaatteet ja vaikutusmekanismit

  • osaa arvioida voimaharjoittelun yksilöllisiä vaikutuksia elimistön toimintaan

  • osaa ohjelmoida ja jaksottaa voimaharjoittelua eri tavoitteisiin

  • osaa käyttää voiman mittaamisessa käytettäviä laitteita ja menetelmiä

  • tunnistaa voimatesteihin liittyviä virhelähteitä ja osaa tulkita testituloksia ja antaa testipalautetta

  • osaa testata luotettavasti voimaominaisuuksia eri kohderyhmissä

Lisätietoja

2. kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LBIP2001 Urheiluvalmennuksen perusteet
LBIA012 Biomekaaniset kuvantamismenetelmät

Kirjallisuus

  • Fleck and Kraemer (2014) Designing Resistance Training Programs. 4th edition. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (507 s.) (ss. 1- 318). ISBN:9780736081702

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti (100%) ja harjoitusten suorittaminen ja hyväksytyt työselosteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus