LATP003 Latina 3 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan osaan latinan kielen perus­kieliopista ja ‑sanastosta yksinkertaistettujen tekstien pohjalta. Harjoituskurssi, johon sisältyy pakollisia harjoituksia Moodlessa, ja kertauskuulustelu.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Moodlen pakollisten harjoitusten ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.

Osaamistavoitteet

Kurssilla harjoitellaan kielellistä analyysitaitoa ja kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti latinan ja romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää latinaa klassisen latinan mukaisesti,
  • tunnistaa ja löytää latinalaiset sanat sanakirjasta,
  • kykenee apuvälineiden (kielioppi, sanakirja) avulla kääntämään suomeksi yksinkertaistettua latinankielistä proosatekstiä,

  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan klassisen latinan peruskielioppiin kuuluvat rakenteet: esim. aktiivin ja passiivin aikamuodot (2. futuuri, konjunktiivin preesens ja perfekti), konjunktiivien käyttö, finaalinen ja konsekutiivinen sivulause, infinitiivit, partisiipin futuuri, gerundi, supiini, deponentti- ja semideponenttiverbit, sijamuotojen erityiskäytöt),
  • tunnistaa antiikin kulttuuriviitteitä.

Lisätietoja

Koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 3 ‑kurssista

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssimoniste Latina 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus