KYCY1010 Opintojen suunnittelu, ryhmädynamiikka ja aikuispedagogiset lähtökohdat (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • opiskeluympäristöön tutustuminen
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen
 • opiskelukäytännöt
 • opettajuuden tulkinnat
 • johdatus ryhmädynamiikkaan
 • ryhmän toimintaperiaatteet
 • yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohdat ja arviointimenetelmät
 • asiantuntijatiedon rakentuminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • on saanut kokonaiskuvan koulutuksen tavoitteista, opetussuunnitelmasta, opintojen rakentumisesta ja sisällöistä
 • hahmottaa tutkintorakenteen ja siihen pohjautuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa
 • osaa suunnitella ja seurata omien opintojensa etenemistä sekä päivittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa
 • tuntee opiskeluyhteisön didaktisia ja pedagogisia periaatteita
 • ottaa vastuun omasta ammatillisesta kasvustaan ja kehittää kriittistä ja rakentavaa ammatillista yhteisöllisyyttään
 • tuntee ryhmädynamiikan perusteita ja osaa käyttää ryhmätoiminnan arviointimenetelmiä
 • vahvistaa kognitiivisia ja sosiaalisia metataitojaan.
 • tiedostaa ja osaa ratkaista yhteistoiminnallisen oppimisen esteitä
 • sitoutuu pienryhmässä työskentelemiseen ja ymmärtää sen merkityksen opiskelussa ja opettajan työssä.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 36 tuntia kontaktiopetusta ja 45 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien tekeminen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen / Aikuispedagogiset lähtökohdat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Opintojen suunnittelu (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Ryhmädynamiikka (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus