KUOS113 Eletty ja esitetty ympäristö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan ihmisen ympäristösuhteen muodostumiseen konkreettisiin esimerkkeihin peilaten. Yhtäältä käsitellään ympäristön kokemista ja havaitsemista osana jokapäiväistä elämää ja toiminnan taustana; toisaalta tekstien, kertomusten ja kuvien merkitystä ympäristön mieltämiselle ja arvottamiselle (eri taiteet ja kirjallisuus, kartat, tieteelliset mallit). Tapausesimerkkien ja interventioiden kautta syvennetään ymmärrystä siitä, miten ympäristösuhde syntyy ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yhtäältä elämäntapojen ja käytäntöjen ja toisaalta kulttuuristen representaatioiden ja mallien vaikutusta ympäristön havaitsemiseen ja arvottamiseen. Opiskelija osaa analysoida ympäristösuhteen muodostumisen tekijöitä ja hänellä on ymmärrys siitä, miten siihen vaikutetaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aannettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus