KTTS3410 Kaupunki- ja aluetalouden rakenteet ja kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

* Kaupunkitaloustieteen teorioita,
* Sijaintiteorioita,
* New economic geography,
* kaupunkien erilaiset rakenteet,
* Agglomeraatio ja talouden toimintojen keskittyminen,
* Inhimillisen pääoman ulkoisvaikutukset


Kurssin liittyminen YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Kurssilla tarkastellaan kaupunkien rakenteita teorioiden avulla sekä arvioidaan alue- ja kaupunkipoliittisia ohjelmia. Lisäksi analysoidaan talouden toimijoiden sijaintipäätöksiä.

Siten kurssi tukee erityisesti YK: n kestävän kehityksen tavoitteita 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua ja 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
* Tulkita talouden toimijoiden sijaintipäätöksiä
* Selittää, mitä tarkoitetaan agglomeraatiolla, mitkä tekijät
vaikuttavat siihen ja mitkä ovat agglomeraation seuraukset
* Esittää teorioiden ja empiirisen tutkimuksen yhteyden alue-
ja kaupunkitaloustieteessä
* Soveltaa teorioita erilaisissa empiirisissä tilanteissa
* Arvioida kaupunkien rakenteita teorioiden avulla
* Arvioida alue- ja kaupunkipoliittisia ohjelmia


Kurssi liittyy seuraaviin siirrettäviin taitoihin (geneeriset taidot)

- Kriittinen ajattelu

- Tiedon analysointi ja arviointi

- Suullinen ja kirjallinen kommunikointi

- Yhteistyötaidot

Lisätietoja

Järjestetään parittomina vuosina syyslukukaudella.

Esitietojen kuvaus

KTTA2150 Mikrotaloustiede I,
KTTA2160 Makrotaloustiede I,
KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous

Oppimateriaalit

Luennoilla ilmoitettava muu materiaali, luentomoniste.
Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa

Kirjallisuus

  • McCann, P. 2013. Modern Urban and regional Economics. Second edition; ISBN: 978-0-19-958200-6
  • Brakman, S., Garretsen, H. & van Marrewijk, C. 2009. The New Introduction to Geographical Economics. Second edition; ISBN: 978-0-521-69803-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
tentti, arvosana 0-5
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
tentti, arvosana 0-5
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta