KTTS3310 Henkilöstön taloustiede (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan henkilöstöjohtamisen taloustieteelliseen analyysiin. Kurssilla käsitellään rekrytointia, henkilöstökoulutusta, kannustinjärjestelmiä ja työnsuunnittelua. Ilmiöiden tarkastelun lähtökohtana on empiiriset havainnot, joita pyritään ymmärtämään yksinkertaisten taloustieteellisen mallien avulla.Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Arvioida erilaisten rekrytointimenetelmien soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin
Selittää informaation epäsymmetrisyyden merkitystä rekrytointitilanteissa
Analysoida henkilöstökoulutusta investointina eri tyyppisiin inhimillisen pääoman muotoihin
Selittää inhimillisen pääoman investointien kohdentumista erilaisiin henkilöstöryhmiin ja erilaisiin yrityksiin
Analysoida suorituksenarviointia kannustinjärjestelmissä
Tulkita kannustinjärjestelmien piirteitä käsitteleviä teorioita
Selittää empiirisiä havaintoja kannustinjärjestelmien yleisyydestä ja niiden sisällöstä
Analysoida työnsuunnittelun ja kannustinjärjestelmien yhteyksiä

Lisätietoja

Luennoilla käsitellään harjoitustehtäviä, joissa analysoidaan henkilöstöjohtamisen ilmiöitä. Harjoitustehtävät jaetaan etukäteen ja opiskelijat esittelevät analyysejään luennoilla ja osallistuvat niistä käytävään keskusteluun. Harjoitustehtäviä on neljä.


Työmäärä (tuntia)
Luennot 20
Valmistautuminen luennoille 20
Essee 50
Valmistautuminen tenttiin 40
Tentti 3
Yhteensä 133

Esitietojen kuvaus

Mikrotaloustiede I

Microeconomics I

Oppimateriaalit

Lazear Edward P. and Gibbs Michael: Personnel Economics in Practice (2014), 3rd ed.
Muu kurssin aikana ilmoitettu kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, harjoitustehtävät, essee ja tentti. Kurssi KTTS3310 eroaa kurssista KTTA3310 siten, että harjoitustehtävät ja tentti ovat analyyttisesti vaativampia. Syventävä kurssi edellyttää myös oppikirjan matemaattisempien osioiden hallintaa ja tutustumista lisämateriaaliin.
Arviointiperusteet:
Essee 50 %, tentti 50 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus