KTTS3120 Soveltava mikroekonometria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Mikroaineistoihin liittyvät valikoitumisongelmat, Heckmanin valikoitumismalli

- Epäjatkuvien selitettävien muuttujien menetelmät: ordered probit -malli, ordered logit -malli, multinomial logit -malli

- Paneeliaineistoihin sovellettavat menetelmät: kiinteiden vaikutusten mallit, satunnaisvaikutusten malli

- Kausaalipäättelyn tekeminen ei-kokeellisten havaintoaineistojen pohjalta: potentiaalisten tulemien kausaalimalli (Rubinin kausaalimalli), kontrolloitu satunnaiskoe, luonnollinen koeasetelma, lineaarinen regressiomalli, propensity score matching -menetelmä, instrumenttimuuttujamenetelmä, regressioepäjatkuvuusasetelma, erot-erotuksissa-menetelmä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa soveltavassa mikroekonometrisessa tutkimuksessa käytettäviä mallinnus- ja estimointimenetelmiä
- soveltaa erilaisiin mikroaineistoihin kehitettyjä ekonometrisia malleja
- tulkita ja vertailla käytettyjä estimointi- ja testausmenetelmiä
- toteuttaa tutkimuksen ekonometrisella ohjelmistolla.


Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja (geneerisiä taitoja):

- Ongelmanratkaisutaidot

- Kriittinen ajattelu ja analyyttinen päättely

- Tiedon analysoinnin ja arvioinnin taidot (kyky tulkita tieteellisiä tutkimustuloksia ja arvioida niiden pohjalta tehtyjen päätelmien oikeellisuutta)

Esitietojen kuvaus

KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (tai vastaava).
KTTA2150 Mikrotaloustiede I (suositus).

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettavat materiaalit

Kirjallisuus

  • Angrist J.D. & Pischke, J.-S. (2015), "Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect", Princeton University Press (soveltuvin osin)
  • Angrist J.D. & Pischke, J.-S. (2009), "Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion", Princeton University Press (soveltuvin osin)
  • Cameron A.C. & Trivedi P.K. (2005), "Microeconometrics: Methods and Applications", Cambridge University Press (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja tentti
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta