KTTS2140 Kasvuteoria ja sovellukset (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi syventää opintojaksossa KTTA2160 Makrotaloustiede I opittua kasvuteoriaa keskittymällä moderniin schumpeteriläiseen (tai ns. ”luovan tuhon”) kasvuteoriaan sekä siihen kytkeytyvään mikroaineistoja hyödyntävään empiiriseen tutkimukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kasvuprosessiin kuuluvan mikrodynamiikan (ns. ”luovan tuhon”) syihin ja ominaisuuksiin sekä merkitykseen talouskasvulle. Lisäksi esitellään, kuinka mikrodynamiikan analyysiä voidaan soveltaa tutkittaessa aluekehitystä, palkanmuodostusta, yrittäjyyttä tai sitä, miten globalisaatio tai innovointitoiminta vaikuttaa tuottavuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- esittää schumpeteriläisen kasvuteorian keskeiset piirteet
- selittää kasvuteorioiden keskeisiä eroja
- erotella ja arvioida talous- ja tuottavuuskasvun mikrolähteitä
- tulkita talouskasvun tekijöitä mikroekonometrisiä tutkimustuloksia hyödyntäen
- analysoida talouspolitiikan ja talouskasvun välisiä yhteyksiä

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTA2160 Makrotaloustiede I, KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I / KTTS1220 Matemaattinen taloustiede.

Oppimateriaalit

Luentokalvot, oppikirja ja muu opettajan osoittama materiaali

Kirjallisuus

  • Philippe Aghion & Peter Howitt, The Economics of Growth, 2009; ISBN: 978-0-262-01263-8

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta