KTKS4020 Tutkielmaseminaari II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusetiikka, tieteellinen viestintä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta

  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet

  • esittää ja perustella tutkielmansa metodologiset valinnat

  • raportoida tutkielmansa tulokset valittujen tieteenteoreettisten ja metodisten lähtökohtien mukaisesti tieteellisen viestinnän periaatteita noudattaen

  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa.

Lisätietoja

Suoritustapa, arviointikohde
Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, tutkielman toteutuksen ja tulosten suullinen ja kirjallinen esittäminen, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi

Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen, pro gradu -tutkielma (lähes) valmis.

Esitietojen kuvaus

KTKS4010 Tutkielmaseminaari I

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen, pro gradu -tutkielma (lähes) valmis.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen, pro gradu -tutkielma (lähes) valmis.
Suorituskieli:
suomi

Opetus