KTKO1010 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja opintosuunnitelma (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- tutustuminen yliopistoympäristöön ja -yhteisöön
- opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
- yliopisto-opiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja ja -tapoja
- keskeisimmät opinto- ja hyvinvointipalvelut
- tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman hahmottaminen
- omien opintojen suunnittelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on orientoitunut yliopistoympäristöön
- kykenee integroitumaan yliopistoyhteisöön ja sitoutumaan yliopisto-opintoihin
- osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman kandidaatin tutkintoon
- tuntee yliopiston tarjoamat opinto- ja hyvinvointipalvelut
- on tietoinen yliopisto-opiskelun taidoista ja tavoista

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan, varhaiserityispedagogiikan ja luokanopettajan kandidaattiohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja opintosuunnitelman laatiminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, ryhmä- ja yksilötapaamiset (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus