KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja HOPS (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-Tutustuminen yliopistoympäristöön ja -yhteisöön,

-opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet,

-yliopisto-opiskelussa tarvittavat opiskelutaidot ja -tavat,

-keskeisimmät opinto- ja hyvinvointipalvelut,

-tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman hahmottaminen,

-omien opintojen suunnittelu (eHops),

-oman asiantuntijuuspolun rakentuminen. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on orientoitunut yliopistoympäristöön
- kykenee integroitumaan yliopistoyhteisöön ja sitoutumaan yliopisto-opintoihin
- osaa laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHops)
- tuntee yliopiston tarjoamat opinto-, kansainvälistymis- ja hyvinvointipalvelut
- ymmärtää yliopisto-opintojen opiskelutaitojen ja toimintatapojen merkityksen omassa  

   opiskelussaan

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja HOPSin laatiminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus