KOTEJ901 Koulutusteknologian teoriat ja suuntaukset (5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla paneudutaan koulutusteknologian käytön ja kehittämisen kannalta relevantteihin teorioihin. Materiaali muodostuu valikoidusta joukosta tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta. Johdatus tähän aineistoon muodostetaan alkuluentojen avulla, jonka jälkeen jokainen opiskelija fokusoituu oman tutkimusaiheensa kannalta relevantteihin teorioihin ja lähdemateriaaleihin. Näistä laaditaan erillinen raportti, joka jaetaan ja esitellään muiden osallistuvien jatko-opiskelijoiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on monipuolinen kuva koulutusteknologian oppimisteoreettisista lähtökohdista, erityisesti oman tutkimusaiheensa kannalta. Opiskelija pystyy analysoimaan ja jäsentämään oman tutkimusaiheensa teoreettisia lähtökohtia.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi edellyttää verkkoluentoihin osallistumista sekä raportin laatimista ja esittämistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus