KOTEJ601 Koulutusteknologian jatkokoulutusseminaari (4 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Seminaari tukee koulutusteknologian tohtoriopintojen suorittamista. Ydinaktiviteettina ovat osallistujien omaa tutkimusaihetta ja –tuloksia koskevat esitelmät ja niiden reflektointi. Tämän lisäksi opintojakso sisältää asiantuntijaluentoja jatko-opiskelua ja tutkimuksen tekemistä tukevista aihepiireistä. Opintojaksoon sisältyy myös relevanttien ja mielenkiintoisten väitöstilaisuuksien seuraaminen ja niistä raportointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä, analysoida ja reflektoida sekä omaa sekä muiden vertaisjatko-opiskelijoiden tekemää väitöskirjatutkimusta. Opiskelija tuntee tieteellisen tutkimuksen perusteet ja oman tutkimuksen aseman tässä kentässä. Opiskelija ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän perusteet sekä erilaiset väitöskirjatyylit ja -kulttuurit. Opiskelijalla on käsitys ja omakohtainen kokemus väitöstilaisuuksien rakenteesta ja perusdynamiikasta.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään täysin etäopetuksena, aikataulutettujen ryhmäkokoontumisten perusteella.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kaksi esitelmää omasta tutkimusaiheesta, kahden muun tutkimusesittelyn reflektointi. Kahden väitöstilaisuuden seuraaminen ja raportointi. Osallistuminen vähintään kymmenelle (10) seminaarikerralle.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaari (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus