KOGS5200 Käyttäjäpsykologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen psykologisia näkökulmia sekä näiden varassa tapahtuvaa työskentely- ja käyttöympäristöjen tutkimusta ja suunnittelua.

Kurssin keskeiset kysymykset ovat:

1.Miten ihminen tulisi kuvata, jotta hänen ominaisuuksiensa pohjalta olisi mahdollista suunnitella käyttäjän huomioivia työskentely- ja käyttöympäristöjä?

2.Millaiset psykologiset prosessit ovat merkittäviä ja millaisten kysymysten ratkaisemisessa ne ovat tärkeitä?

3.Miten huomioida käyttäjäpsykologinen tieto työskentely- ja käyttöympäristöjen suunnittelussa?

Näitä ongelmia käsitellään kurssin alussa järjestettävien ajankohtaiseen tutkimukseen pohjautuvien luentojen sekä luentojen jälkeen toteutettavien kirjallisten harjoitustöiden avulla.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan referoimalla luentojen sisältöjä, osallistumalla seminaareihin sekä kirjoittamalla kurssisuorituksena kirjallisuuskatsaus annetusta käyttäjäpsykologisesti tärkeästä aiheesta. Aiheet valitaan luentojen teemoihin liittyen, ja kirjallisuuskatsausten tulokset käydään läpi kurssin seminaareissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva siitä, millaista tietoa käyttäjäpsykologia voi antaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimukselle ja suunnittelulle. Tämän ansiosta opiskelijalle kehittyy kyky huomioida suunnittelutyön kannalta keskeiset käyttäjäpsykologiset kysymykset.

Oppimateriaalit

Kurssin tueksi voi lukea seuraavaa kirjallisuutta:

Saariluoma, P. (2004). Käyttäjäpsykologia – Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen uusi ajattelutapa. WSOY.

Saariluoma, Kujala, et al. (2010). Ihminen ja teknologia – Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu. Teknologiateollisuus.

Saariluoma, P., & Oulasvirta, A. (2010). User psychology: Re-assessing the boundaries of a discipline. Psychology, 1(05), 317.

Lisäksi harjoitustyön kirjallinen materiaali määräytyy työkohtaisesti aiheen perusteella.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus