KLAS1219 Kasvatus, etiikka ja eettinen kasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

(ammatti)etiikan peruskäsitteet ja teoriat, eettisen ja kestävän elämäntavan kasvatuksen lähestymistavat, lasten ja vammaisten henkilöiden oikeudet ja asema, indoktrinaatio ja kasvatuksen paradoksi, yksilön autonomian mahdollisuudet ja rajoitteet, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, moraalisen toiminnan perusteet ja oman eettisen ajattelun tarkastelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä keskeisiä kasvatusalan (ammatti)etiikkaan liittyviä käsitteitä ja teoreettisia näkökulmia

  • arvioida eettisen ja kestävän elämäntavan kasvatuksen lähestymistapoja ja soveltaa niitä omassa työssään

  • vertailla erilaisiin eettisiin kysymyksiin liittyviä argumentteja ja vasta-argumentteja

  • arvioida kriittisesti ammattieettisiä periaatteitaan ja arvoperustaansa

Oppimateriaalit

Opintojaksoon sisältyvä artikkelimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kasvatustieteiden laitoksen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille ja kansainvälisille opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu luento- ja seminaaripäiväkirjan ja seminaariesityksen arvosanojen keskiarvosta. Seminaari-istunnoissa läsnäolovelvoite.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kontaktiopetus, luento- ja seminaaripäiväkirjat (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opiskelijan valitsemalle kolmelle luennolle ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen, osallistuminen seminaari-istuntoihin (läsnäolovelvoite), seminaariesityksen pitäminen sekä seminaaripäiväkirjan laatiminen.

Opetus