KAOA1340 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Avioliittoa, perintöä ja testamenttia koskeva yksityisoikeudellinen sääntely pääpiirteissään

2. Perintö- ja lahjaverotuksen perusteet 


3. Yritysvarallisuuden erityiskysymykset 

4. Tyypilliset verosuunnittelutilanteet

5. Kansainvälinen perintö- ja lahjaverotus

6. Varainsiirtoverotuksen perusteet

7. Menettely- ja muutoksenhaku pääpiirteissään 

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee verotuksen kannalta keskeisen perhevarallisuusoikeudellisen sääntelyn sekä perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa sääntelyä käytännön tilanteissa ja ratkaista oikeudellisia ongelmia sekä esittää kantansa kirjallisessa muodossa. Opiskelija osaa etsiä oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavaa ajantasaista tietoa. Opiskelija osaa laatia ja tulkita verotuksen kannalta keskeisiä asiakirjoja. Opiskelija ymmärtää perintö- ja lahjaverotuksen sidokset muihin verotuksen muotoihin. Opiskelija tunnistaa vastikkeettomiin saantoihin liittyvät keskeiset verosuunnittelulliset näkökohdat. Opiskelija tuntee perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotuksen kansainväliset liittymät. 

Lisätietoja

Suoritustapa on kirjallinen tentti.

Oppimateriaalit

Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 


• Perintö- ja lahjaverolaki, 378/1940 

• Varainsiirtoverolaki, 931/1996 

• Perintökaari, 40/1965 

• Avioliittolaki, 234/1929 

• Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, 26/2011


Mahdollinen muu opettajan luennoilla ilmoittama aineisto. 

Kirjallisuus

  • Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo - Puronen, Pertti - Räbinä, Timo: Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset, (2016 tai uudempi), luvut I-V.
  • Ossa, Jaakko: Perintö- ja lahjaverotus (jatkuvatäydenteinen).
  • Räbinä, Timo - Myllymäki, Janne: Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus (2016 tai uudempi), luku II. Jonka korvaa ilmestyessään teos Myllymäki, Janne: Varainsiirtoverotus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suoritustapa on kirjallinen tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus