KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Parkkonen, J & Knuts, M. (2014) Arvopaperimarkkinalaki

Turtiainen, M. (2018) Sijoituspalvelut ja asiakas.

Säädökset:
Arvopaperimarkkinalaki (14.12.2012/746)
Laki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Parkkonen, J & Knuts, M. 2014 Arvopaperimarkkinalaki

Turtiainen, M. 2018 Sijoituspalvelut ja asiakas.

Arvopaperimarkkinalaki (14.12.2012/746)
Laki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007)

Opetus