KAOA1180 Arvonlisäverotus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Erilaiset välilliset verot

- Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne

- Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset

- Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus

- Ostovähennysjärjestelmä

- Oman käytön verotus

- Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa

- Myyntimaasäännökset

- Ilmoittamisvelvollisuudet

- Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen

- Ennakkoratkaisut ja ohjaus

- Muutoksenhaku

- Arvonlisäverotus EU:ssa


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenteen ja hallitsee arvonlisäverotuksen keskeisen käsitteistön ja periaatteet. Opiskelija ymmärtää järjestelmän EU-oikeudellisen kytkennän ja osaa soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä aineellisia säännöksiä sekä osaa perustella soveltamisratkaisunsa. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen menettelylliset seikat sekä ymmärtää arvonlisäverotuksen merkityksen yritystoiminnassa. Lisäksi opiskelija tuntee muihin välillisiin veroihin liittyvät perusperiaatteet ja niitä koskevan sääntelyn. 

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

 1. Juanto, Leila – Punavaara, Anu, Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2018 tai uudempi painos.
 2. 1-3 opettajan vuosittain osoittamaa artikkelia.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Arvonlisäverolaki 1501/1993
 • Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996
 • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY
 • Valmisteverotuslaki, 182/2010

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua. Kurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. 

Oppimateriaalit:
 1. Juanto, Leila – Punavaara, Anu, Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2018 tai uudempi painos.
 2. 1-3 opettajan vuosittain osoittamaa artikkelia.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Arvonlisäverolaki 1501/1993
 • Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996
 • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY
 • Valmisteverotuslaki, 182/2010

Opetus