KAOA1170 Työoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työhönotto ja työsuhteen ehdoista sopiminen. Työsuhteen solmimiseen, työsuhdeturvaan ja työsuhteen päättämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa keskeiset työsuhdenormit ja soveltaa niitä käytäntöön
• selittää keskeiset työoikeudelliset käsitteet
• tunnistaa työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Työoikeuden perusteet
Niklas Bruun
Alma Talent | Helsinki 2022
3., uudistettu painos
Juridica-kirjasarjan 4. teos
Copyright © 2022 Alma Talent Oy ja Niklas Bruun
Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus
ISBN 978-952-14-4176-9

Saatavilla Alma Talent verkkosivulla: https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.2089112?sid=2980752915

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Koskinen, S. & Ullakonoja, V. 2012 (tai uudempi) Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Edita.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.2062360

Opetus