KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

- osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
- osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto
- osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit
- osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös
- varojen jakaminen
- omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa osakeyhtiölain yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Mähönen, J & Villa, S. (2012) Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. 3. Painos.

Savela, A (2015) Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. painos,. uudistettu painos.

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali


Säädökset:

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Villa Seppo (2023). Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali

Säädökset

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (29.4.1988/389)

Opetus