KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssilla käsitellään yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista, sopimusrikkomusta, sopimuksen tulkintaa ja täydentämistä sekä muuttamista koskevat opit. Tarkastelun kohteeksi otetaan muun muassa oikeustoimilain sopimuksentekomekanismi ja muut sopimuksentekotavat. Lisäksi perehdytään ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden väliseen suhteeseen.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- muodostaa systemaattisen yleiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä
- esittää sopimusoikeuden periaatteet sekä niiden ydinsisällön
- tunnistaa sopimuksen synnyttävät ja päättävät tilanteet sekä sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
- luokitella erilaisia sopimuksia ja selittää niiden sovellettavien sääntöjen eroavaisuuksia

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Hemmo, M. (2006) Sopimusoikeuden oppikirja.

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228).
Kauppalaki (27.3.1987/355).
Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38).
Korkolaki (20.8.1982/633).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Hemmo, M. 2006. Sopimusoikeuden oppikirja.
Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228).
Kauppalaki (27.3.1987/355).
Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38).
Korkolaki (20.8.1982/633).

Ei julkaistua opetusta