KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista, sopimusrikkomusta, sopimuksen tulkintaa ja täydentämistä sekä muuttamista koskevat opit. Tarkastelun kohteeksi otetaan muun muassa oikeustoimilain sopimuksentekomekanismi ja muut sopimuksentekotavat. Lisäksi perehdytään ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden väliseen suhteeseen.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- muodostaa systemaattisen yleiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä
- esittää sopimusoikeuden periaatteet sekä niiden ydinsisällön
- tunnistaa sopimuksen synnyttävät ja päättävät tilanteet sekä sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
- luokitella erilaisia sopimuksia ja selittää niiden sovellettavien sääntöjen eroavaisuuksia

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Saarnilehto – Annola: Sopimusoikeuden perusteet, 2018
Annola – Kärkkäinen: Sopimustulkinnan perusteet 2022
Oikeuden perusteokset. Varallisuusoikeus. (Saarnilehto ym.): 2012. Seuraavin kohdin:
  • Luku IV. Vahinkojen korvaaminen 495-692 (200 s.)
  • Luku VII. Sopimustyypeistä
  • 1.luku Sopimustyyppijaottelun merkitys 891-914 (25 s.)
  • 2.1. luku Irtaimen kauppa 915-1010 (95 s.)
  • 3.1. luku Vuokrasopimus 1075-1094 (20 s.)
  • 4.1. luku Toimeksiantosopimus 1115-1121 (5 s.)
  • 5. luku Kuljetussopimukset 1133-1158 (25 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Hemmo, M. 2006. Sopimusoikeuden oppikirja.
Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228).
Kauppalaki (27.3.1987/355).
Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38).
Korkolaki (20.8.1982/633).

Opetus