JSBY8110 Yritys ja toimintaympäristö (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Teknologian alan ammattilaisen tulee omata perusymmärrys kestävällä tavalla toimivan yritystoiminnan tärkeys, periaatteet ja toiminnot.

Kuvaus

Yrityksen toimintaprosessi, liiketoimintajärjestelmän kehitys, yrityksen toiminnot, yritysympäristö, innovointi, vastuullinen yritystoiminta, yrittäjyys, liiketoimintastrategia. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja ymmärtää yritystoiminnan peruskäsitteet, periaatteet ja päätoiminnot.

  • ymmärtää yritystoiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen ja osaa kuvata liiketoimintajärjestelmän kehittymistä.

  • tietää keskeiset liiketoimintastrategiat ja osaa arvioida niiden soveltamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

  • tietää vastuullisen ja innovatiivisen yritystoiminnan keskeiset piirteet ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän menestyksen tavoittelussa.

  • tunnistaa kumppanuuksien ja verkostojen merkityksen yritykselle.

  • osaa kuvata ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä, sen piirteitä ja ajankohtaisia haasteita.

  • asennoituu myönteisesti yritystoiminnan ja työyhteisön kehittämiseen ja uudistamiseen. 

Lisätietoja

Opintokokonaisuus tukee seuraavia YK:n kestävän kehityksen 2015 tavoitteita: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua; Sukupuolten tasa-arvoa; Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; Vastuullista kuluttamista; Yhteistyötä ja kumppanuutta. 

Esitietojen kuvaus

Hyväksytty tekniikan kandidaatin koulutusohjelmaan. 

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittamat artikkelit 

Kirjallisuus

  • Viitala, Riitta & Jylhä, Eila (2014). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Uudistettu 6-7. painos.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Yritys ja sen toimintaympäristö -opintojakso tulee suorittaa ennen muita kauppatieteiden opintojaksoja.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus