HISS2016 Varhaismodernit yhteiskunnat (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä varhaismodernien yhteiskuntien erityispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee varhaismodernien yhteiskuntien yhteiset ja erityispiirteet
 • hahmottaa hallinnon, paikallisyhteisöjen ja yksilöiden vuorovaikutuksen ja toimijuuden merkityksen varhaismodernilla ajalla
 • osaa sijoittaa nykyisen Suomen alueen historian osaksi Ruotsin valtakunnan, Euroopan ja maailman historiaa
 • ymmärtää uskonnon ja eri aatteiden yhteiskunnalliset ja poliittiset merkitykset sekä sekularisaation ja muiden yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Almbjär, Martin, The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–1772 (2016) (2 op) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-124423
 • Capern, Amanda L., The Routledge History of Women in Early Modern Europe (2019) (3op)
 • Haikari, Janne, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä (2009) (2 op)
 • Hiljanen, Mikko, Suomalaiset kirkkoherrat Ruotsin valtion rakentajina 1550-luvulta 1610-luvulle (2019) (1 op)
 • Holm, Johan, Hallenberg, Mats, Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid (2017) (2op)
 • Kietäväinen-Sirén, Hanna, Erityinen ystävyys - miehen ja naisen välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 1650-1700) (2015) (2 op)
 • Koskinen, Ulla (ed.), Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700 (2016) (2 op)
 • Norrhem, Svante, Mercenary Swedes. French Subsidies to Sweden 1631–1796 (2019) (1 op)
 • Scott, Hamish (ed.), The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750, Volume I: Peoples and Place (2018) (3op)
 • Te Brake, Wayne, Religious War and Religious Peace in Early Modern Europe (2017) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus