HISS2013 Poliittisten kulttuurien historia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä poliittisten kulttuurien historian erilaisiin lähestymistapoihin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää nationalismin, demokratian ja parlamentarismin muotoutumisen kannalta keskeisten ajanjaksojen poliittisen keskustelun dynamiikkaa
 • ymmärtää poliittisten kulttuurien muotoutumista käsitehistorian näkökulmasta
 • tuntee historian poliittisen käytön seurauksia
 • osaa vertailla poliittisia kulttuureja tavoilla, jotka syventävät niiden ymmärrystä myös pitkän aikavälin kehityslinjoista

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Hentilä, Seppo, Pitkät varjot : muistamisen historia ja politiikka (2018) (2 op)
 • Ihalainen, Pasi, Protestant Nations Redefined: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of English, Dutch and Swedish Public Churches, 1685–1772 (2005) (3 op)
 • Ihalainen, Pasi, Agents of the People: Democracy and Popular Sovereignty in British and Swedish Parliamentary and Public Debates, 1734–1800 (2010) (3 op)
 • Ihalainen, Pasi, The Springs of Democracy: National and Transnational Debates on Constitutional Reform in the British, German, Swedish and Finnish Parliaments, 1917–1919 (2017) (3 op)
 • Johnson, Robert Davies, Congress and the Cold War (2006) (2 op)
 • Pakier, Malgorzata & Bo Stråth (eds), A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance (2010) (2 op)
 • Rentola, Kimmo, Stalin ja Suomen kohtalo (2016) (1 op)
 • Tuikka, Timo. Kekkosen konstit: Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933-1981 (2007) (2 op)
 • Viitaniemi, Ella, Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen. Paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730-1786 (2016) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus