HISA016 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava seminaari. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa.

Osana kurssia suoritetaan LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkkokurssi.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan tutkimussuunnitelma ja ensimmäinen oma tutkielma, jotka esitellään muille ja käsitellään seminaarissa. Opintojaksolla perehdytään lisäksi tutkimuksen tekemisen periaatteisiin, tiedonhakuun, lähteiden käyttämiseen tutkimusaineistona ja eettisiin kysymyksiin.

Arviointiperusteet

Läsnäolo kurssilla, tutkimussuunnitelma, kirjallinen seminaarityö, opponointi, aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee historian tutkimusprosessin luonteen ja keskeiset vaiheet
  • kykenee käyttämään lähdeaineistoja ja laatimaan niihin pohjautuvan tutkielman
  • osaa laatia itsenäisesti toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman sekä tutkielman
  • on harjaantunut keskustelemaan kriittisesti ja analyyttisesti erilaisista teemoista ja argumentoimaan tieteellisesti
  • on perehtynyt tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen sekä analysointiin
  • osaa käyttää keskeisiä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä ja soveltaa lähdekritiikkiä tutkimustyössään
  • osaa ottaa huomioon omaan tutkielmaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • hallitsee projektityöskentelyn periaatteet.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus