GERS1006 Vanheneminen eri aikakausina (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Gerontologisen tutkimuksen kehityspiirteet eri aikakausina

Gerontologiset mallit ja teoriat eri aikakausina
Vanheneminen ja vanhuspalvelut eri aikakausina ja eri kulttuureissa
Väestön vanheneminen ja siihen liittyvät eettiset kysymykset (esim. ageismi)
Tulevaisuuden gerontologian haasteet 

Suoritustavat

Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen, jolloin valitaan mm. omalle esitykselle/opetustuokiolle aihe (2 tuntia)
Tavoitteen/tavoitteiden asettaminen omalle esitykselle
Kirjallisuuteen perustuva suullinen esitys/opetustuokio
Tavoitteen toteutumisen ja oman oppimisen arvioiminen
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia)

Arviointiperusteet

Seminaariesitys erillisen, kurssin aluksi esitettävän arviointikriteeristön mukaisesti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· osaa arvioida gerontologian tieteenalan kehitystä eri aikakausina

  • osaa arvioida yhteiskunnallisten muutosten, vanhenemisen ja vanhenemisen tutkimuksen välisiä yhteyksiä eri aikakausina ja eri kulttuureissa
  • osaa kriittisesti arvioida ja harjaantuu osallistumaan väestön vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • osaa pitää suullisen, kuulijoita aktivoivan koulutustuokion, jossa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia menetelmiä
  • osaa asettaa esitykselleen realistisen tavoitteen, arvioida tavoitteen toteutumista ja arvioida omaa toimintaansa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus