FTEM2002 Kuntoutuspalveluiden kehittäminen EduFutura-opintojakso (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla keskeistä on kuntoutuksen teoreettisten lähtökohtien soveltaminen työelämän kehittämiseen. Kuntoutujan toimijuutta ja toimintakykyä sekä kuntoutuksen moniammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä käsitellään kehittämisorientaatiosta lähtien eli tarkastelun kohteena on kuntoutuksen teorioiden ja menetelmien soveltaminen kuntoutuspalveluiden kehittämisessä. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoilun perusteisiin osana kuntoutuspalvelujen kehittämistä.

Toteutus

Verkko-opetus, itsenäinen verkko-opiskelu, kirjalliset tehtävät
Opiskelija hakee oman kiinnostuksensa mukaisesti lähdemateriaalin (3 aiheeseen liittyvää tieteellistä artikkelia)

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana. Opiskelija soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä osaa kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä. Opiskelija kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan JAMK:n toteutuksena ja hyväksiluetaan Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden tutkintoon. Kurssille ilmoittaudutaan EduFuturan kautta (ks. https://edufutura.fi/opiskelijalle/).

Oppimateriaalit

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Talentum

Häyhtiö T. 2017. Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 4.

Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa: Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. 2. painos. Espoo.

Kokemusasiantuntijat tulivat sairaaloihin. Potilaan lääkärilehti 3.5.2018

Palvelumuotoilun työkalupakki: http://sdt.fi/palvelumuotoilu.html

Suoritustavat

Ei suoritustapoja